பை - 1

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

மாதிரி அறை

அறை

எங்கள் உபகரணங்கள்

உபகரணங்கள்-1
உபகரணங்கள்-2
உபகரணங்கள்-3
உபகரணங்கள்-4

ஆர் & டி

rd-1
rd-2
rd-3